Kategorie
Słowacja

Biele Karpaty

BIELE KARPATY

Biele Karpaty (Białe Karpaty) ciągną się z południowego wschodu na północny zachód na granicy Słowacji i Moraw, która przebiega ich głównym grzbietem. Białe Karpaty, zachodnie przedłużenie Beskidów i Jaworników, mają bardzo zbliżoną do nich budowę geologiczną i ukształtowanie. W północnej części góry wznoszą się bezpośrednio nad doliną środkowego Wagu, w południowej od doliny Wagu oddziela je pasmo Małych Karpat i nizina Zahoria. Całe pasmo należy, podobnie jak Beskidy, do Zachodnich Karpat Zewnętrznych, a na ich południowym obrzeżu przebiega pasmo Pienińskiego Pasa Skałkowego oddzielającego Karpaty Zewnętrzne od Wewnętrznych. Wyniesienia Pienińskiego Pasa Skałkowego wznoszą się bezpośrednio nad stosunkowo niskimi dolinami rzecznymi, przez co wyraźnie dominują w krajobrazie. Na wielu z nich już w okresie prehistorycznym powstawały grodziska, a w średniowieczu wznoszono grody i zamki obronne. Do dziś przetrwały na ogół tylko ruiny.

Białe Karpaty nie są górami specjalnie wysokimi – ich najwyższy szczyt Velka Javorina (Wielka Jaworzyna) ma wysokość tylko 970 m n.p.m. Najwyższa ze skałek pasa skalicowego -Chmielova (Chmielowa) w północnej części pasma nad doliną Wagu liczy 925 m n.p.m. i wyraźnie góruje nad niższymi w tym rejonie szczytami zbudowanymi ze skał fliszowych.

Góry były niegdyś porośnięte lasami, obecnie w ich krajobrazie dominują łąki, polany i stepy. Na skałkach wapiennych występuje ciekawa roślinność kserotermiczna. Na terenie gór są liczne torfowiska i bagna ze specyficzną roślinnością. Cały obszar gór został w roku 1980 objęty ochroną w ramach CHKO (obszar chronionego krajobrazu) Biele Karpaty. Utworzono wiele rezerwatów przyrody, w których zachowała się szczególnie cenna roślinność.

Z punktu widzenia turystycznego -nie są to góry trudne. Miejscowości leżą w pobliżu grzbietów górskich. Wprawdzie w samych górach po stronie słowackiej jest tylko jedno schronisko Chata na Velkej Javorinie (drugie – Chata na Mikulćinom vrchu znalazło się po podziale Czechosłowacji po stronie czeskiej), ale za to w sąsiadujących z górami ośrodkach nie brakuje miejsc noclegowych. Głównym grzbietem południowej cześć pasma przebiega czerwony szlak turystyczny Cesta Hrdinov SNP. Rozpoczyna się w Myjawie, a schodzi na północy do Trenczyna. Cała trasa liczy około 60 km. Można ją przejść w dwa dni z noclegiem w którymś z wymienionych powyżej schronisk. Szlak ma opinię bardzo interesującego i widokowego, na dość długim odcinku przebiega obecnie wzdłuż granicy czesko-słowackiej.

Sieć szlaków turystycznych jest w Białych Karpatach dość gęsta. Jest tu również sporo ośrodków narciarskich, wprawdzie niezbyt wielkich, ale za to niezatłoczonych. Góry nadają się świetnie do uprawiania narciarstwa biegowego. Latem górskie drogi i ścieżki przyciągają zwolenników turystyki rowerowej. Coś dla siebie znajdą również amatorzy wspinaczki skałkowej – ich ulubionym miejscem jest wapienna Skałka (Skałka) o wysokości ok. 40 m, tuż obok Trenczyna. Spore możliwości stwarza też rejon Chmielowej i Ćerveny Kamen (Czerwony Kamień), w pobliżu, w północnej części Białych Karpat.