Kategorie
Słowacja

Podunajsko (Nizina Naddunajska)

Podunajsko (Nizina Naddunajska) to nietypowa dla Słowacji równina, w większości rolnicza, o największej gęstości zaludnienia w kraju. Żyzne czarnoziemy i iły przecina gęsta siatka rzek i kanałów, stwarzając od wieków optymalne warunki dla rozwoju rolnictwa. Średnia opadów należy do najniższych, a liczba dni słonecznych i średnia temperatur – do najwyższych w kraju.

Spora część Niziny Naddunajskiej leży na Zitnym ostrovie – największej w Europie rzecznej wyspie między Małym a Wielkim Dunajem -zwanej przez lokalną mniejszość węgierską Csallókoz. Pod względem kultury i tradycji kraina ciąży ku Węgrom. Liczba ludności węgierskiej w naddunajskich miejscowościach przekracza 90% populacji. Świadectwem obecności Węgrów są dwujęzyczne nazwy miejscowości (podwójne tablice wolno wywieszać tylko wtedy, gdy stanowią oni więcej niż 20% ludności) oraz czardy z potrawami kuchni węgierskiej.

Zitny ostrov, czyli Żytnia Wyspa, ma parę dużych rzek o brzegach porosłych dziewiczymi lasami łęgowymi, kilka sztucznych jezior i mnóstwo źródeł termalnych, wokół których powstały popularne kąpieliska.

Oprócz opisywanych miejscowości na uwagę zasługują m.in. Śtvrtok na Ostrove, gdzie stoi najstarszy kościół na wyspie, wzniesiony w XIII w. na miejscu rzymskiej świątyni Fanum Iovis, i Holice z XIII-wiecznym kościołem przebudowanym w czasach renesansu. W Jahodnej na obu brzegach Małego Dunaju skupiają się liczne punkty gastronomiczne i noclegowe oraz wodniackie. W Hubicach są dwa klasycystyczne pałace w rozległym parku zaprojektowanym do konnych przejażdżek, a Mały Mager to dawna rezydencja Palffych z barokowo-klasycystyczno-romantycznym pałacem. Obok wioski Jelka nad wijącym się Małym Dunajem, który w tym miejscu tworzy malownicze odnogi, pośród łęgów zachował się zabytkowy młyn wodny.